Skip links

I. BEVEZETÉS

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Csoport-téka Egyesület adatvédelmi tájékoztatója, melynek célja, hogy a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésekről az egyes adatkezelési célokra tekintettel. Az Adatkezelő vállalja, hogy a Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

A Tájékoztató a GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)-, valamint az Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény – figyelembevételével készült.

A Tájékoztató 2021. június 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://penzrolgfiataloknak.hu/ honlapon.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, melynek tényéről a honlapon közleményt helyez el.

Budapest, 2021. június 01.

Csoport-téka Egyesület

Név: Csoport-téka Egyesület
Székhely: 2040 Budaörs, Deák Ferenc utca 16/2
Levelezési cím: 1222, Budapest, Nagytétényi út 8.
Adószám: 18691896-1-13
Telefonszám: +36303816091
Email cím: csoportteka{kukac}gmail.com
Honlap: https://penzrolfiataloknak.hu

II. ADATKEZELÉSEK

 Az Egyesület (továbbiakban -Adatkezelő -) számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása, ezért az adatkezelő törekszik, – az adattakarékosság elvének érvényesülése érdekében -, hogy kizárólag a legszükségesebb esetekben kerüljön sor a személyes adatok rögzítésére és kezelésére.

Az adatkezelés célja

Milyen adatokat kérünk, és mire használjuk azokat?

 II.1.: Az Adatkezelő tagjai (a Tagok) személyes adatainak kezelése, és a közgyűlésen részt vett természetes személyek nyilvántartása

Az adatkezelés célja:

– az Adatkezelő tagjainak nyilvántartása és kapcsolattartás a tagokkal
– Közgyűlés összehívása, a meghívók kiküldése, a résztvevők adatainak
regisztrálása, kezelése, tárolása

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség – Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.cikk (1) bekezdés c) pontja.

A kezelt adatok köre:
• Név
• Lakcím
• Születési hely/ idő
• Anyja neve

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatkezelés tervezett határideje: Törvényben meghatározott ideig, az egyesület megszűnését követően 8 évig.

 

II.2. Az adatkezelő által szervezett rendezvényen résztvevő természetes személyek személyes adatainak kezelése

II.2.1.: Az adatkezelés célja:

– szakmai programok, bemutatók regisztrált résztvevőinek
nyilvántartása,

– az eseménnyel kapcsolatos kommunikáció a résztvevőkkel

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A hozzájárulást a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg az érintett.

A kezelt adatok köre:
• Név
• E-mail-cím
• Telefonszám
• Lakcím

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

II.2.2.: Az adatkezelés célja: Pályázat útján szervezett rendezvény esetén a Kiíró felé történő elszámolás

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – GDPR 6.cikk (1) bek. f) pontja.

A kezelt adatok köre:
• Név
• E-mail-cím
• Telefonszám
• Postacím
• Az eseményen való részvételre vonatkozó információk
• Lakcím
• Szervezet neve (amelyet képvisel)

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Adatkezelés tervezett határideje: 5-10 év, projektelőírástól függően

Adattovábbítás: címzett a Pályázati kiíró

II.2.3. Az Adatkezelő által képzések, tréningek szervezése

Az adatkezelés célja: Szakmai képzésen, programon való részvétel

Az adatkezelés jogalapja: 6.cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges

Érintettek köre: képzésre jelentkező természetes személyek

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, visszavonásig

II.3. Rendezvényeken, képzéseken történő fénykép, valamint videofelvétel készítése és felhasználása

Az Adatkezelő a rendezvények megkezdése előtt valamennyi esetben/minden alkalommal szóbeli tájékoztatást nyújt az adatkezelőről, az adatkezelés céljáról, a felvételek elérhetőségének helyéről, továbbá arról, hogy az érintett személy milyen formában kérheti, hogy a róla készült felvétel ne kerüljön nyilvánosságra hozatalra (felhasználásra), a honlapon történő megjelenítésre.
Tájékoztatást kap arról, hogy miként van lehetőség a felvétel törlésére, továbbá, hogy jelen adatkezelési tájékoztató hol érhető el. A felvételek törlését, illetve felhasználásuk, nyilvánosságra hozataluk elleni tiltakozást az érintettek az Adatkezelő részére küldött emailben vagy postai úton a
megadott elérhetőségen kezdeményezhetik. A kérésnek az Adatfeldolgozó 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

Az adatkezelés célja: a rendezvények marketing célú dokumentálása, híradás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6.cikk (1) bek. f) pontja.

Érintettek köre: a rendezvényen, képzésen részt vevő természetes személyek

Kezelt adatok:

– Képmás: rendezvényről, képzésről (álló- vagy mozgó-) képes beszámoló készítése
– Hangfelvétel: rendezvényről, képzésről mozgóképes beszámoló készítése, hanganyag előállítása

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

II.4. Az adatkezelővel munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesítő természetes személyek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

– Az Adatkezelő és a Munkavállaló közötti Munkaviszony létesítése, teljesítése
– Az Adatkezelő és a Megbízott között Megbízás létesítése, és a megállapodásban foglaltak teljesítése.
– Önéletrajzok kezelése
– Munka-vagy megbízási szerződésben és módosításaiban rögzített személyes adatok kezelése
– Egyes munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés (pl. kártérítés)
– A jogviszony megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló irat elkészítése során történő adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6 cikk. (1) bek. b)
pontja.

A kezelt adatok köre:

 • Az Önéletrajzban megadott személyes adatok
  • A Munka-vagy Megbízási szerződésben megadott személyes adatok:

– név, születési név, nem,
– születési hely, idő,
– anyja születési neve,
– állampolgárság
– adóazonosító jel,
– társadalombiztosítási adóazonosító jel,
– legmagasabb iskolai végzettsége, okiratot kibocsátó intézmény neve,
– végzettséget igazoló okirat száma,
– érintett számlaszáma,
– érintett számlaszámát vezető bank/pénzintézet neve
– lakcím, telefonszám,
– jogviszony kezdete/vége,
– munkakör/a megbízott feladata,
– munkavállaló munkahelye,
– munkabér/megbízási díj,
– amennyiben a megbízott nem természetes személy, a személyes közreműködő vagy kapcsolattartó neve
– a jogviszony megszüntetésének indoka

Az adatok forrása: a munkavállaló/megbízott által a Munka/Megbízási szerződésben, a jogviszony létesítése érdekében megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követően 5-10 évig (szerződéstől, projekttől függően).

II.5. Hírlevél

Az adatkezelés célja:

– Szakmai információkat, híreket, reklámokat tartalmazó elektronikus üzenetek (email, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,
– tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, konferenciákról, képzésekről, kiadványokról, szolgáltatásokról.

E hírlevelek tartalmazhatnak közvetlen marketingüzeneteket, tartalmazhatják programok, rendezvények ajánlását. Az adatkezelő által az adatok elemzése, statisztikák készítése a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, a weboldal-látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása – GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja.

Érintettek köre: az a természetes személy, aki az adott hírlevél feliratkozó űrlapján – vagy más módon, pl. email-ben vagy személyesen – megadja az űrlapon megnevezett típusú adatait az adatkezelőnek hírlevél kérése érdekében

Kezelt adatok:
– Név:
– E-mail cím:

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adattovábbítás: a hírlevelek továbbítását szolgáló levelezőszerverek.

III. ADATTÁROLÁS HELYE

– az Adatkezelő székhelyén található adathordozón, valamint a weboldal tárhelyeként szolgáló szervereken tárolja az adatokat. A szerveren tárolt adatokhoz, belépő kóddal lehet hozzáférni, ehhez jelenleg az egyesület, az Adatkezelő tagjainak van hozzáférése.

– az Adatkezelő papír alapon tárolja a kinyomtatott szerződéseket, teljesítés igazolásokat, jelenléti íveket, annyi ideig, ameddig egy projekt megköveteli, ez 5-10 év. A papírokat az irodában, zárható szekrényben tárolja, amelyekhez a vezetőség tagjai férhetnek hozzá.

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS

Pályázati úton történő rendezvényszervezés/képzés/megbízás esetén a Kiíró felé történik az adattovábbítás az elszámolás kapcsán.

Külföldi adattovábbítás:
Amennyiben a pályázat kiírója külföldi, a kiíróval való szerződés alapján történik: például Erasmus+ programban partnerként a szerződés vagy a külföldi nemzeti ügynökséggel, vagy a főpályázóval jön létre. A szerződés szabályozza az adatkezelést. 

V. ÉRINTETTI JOGOK

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintettek adatainak kezelése kapcsán megfeleljen a tisztességesség, jogszerűség és átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését, továbbá élhet adatai hordozásának, valamint tiltakozási jogának lehetőségével.
A GDPR 7.cikk (3) bek. szerint az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett az Adatkezelő alábbi elérhetőségeinek valamelyikén keresztül élhet jogainak gyakorlásával az információs önrendelkezési jogának vélt, vagy valós megsértése miatt:
– levelezési cím: 1222, Budapest, Nagytétényi út 8.
– email cím: csoportteka@gmail.com

V.1. Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz.
Ennek keretében az alábbiakról kap tájékoztatást:
– személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
– az adatkezelés céljairól,
– az érintett személyes adatok kategóriáiról,
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel/amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
– a személyes adatok tárolásának tervezett időpontja,
– az Érintett jogai,
– az Érintett jogorvoslati lehetőségei,
– adatforrások
Az Érintett kérheti az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátását. Ezen személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban, illetve kinyomtatott változatban, papír alapon bocsátja az Érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.

V.2. Helyesbítés

Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem alapján az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését.
Amennyiben az információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése nem végezhető el (a kiegészítő információk
hiányában), az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket -a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

V.3. Törlés

Az Érintett – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem alapján jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatok törlését, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
– a továbbiakban már nincs szüksége az Adatkezelőnek az Érintettre vonatkozó személyes adatokra,
– az adatkezelése jogszerűségének kérdése merül fel.
Amennyiben a kérelem alapján az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége áll fenn, ezen adatok kezelését megszünteti és az adatokat megsemmisíti.
A személyes adatok törlésének kötelezettsége fennállhat a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettség alapján is. 

V.4. Az adatkezelés korlátozása

Az Érintett – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem alapján jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását ha az alábbi esetek valamelyike
fennáll:
– személyes adatok kezelésének jogszerűsége merül fel és az Érintett a személyes adatok korlátozását
kéri az adatok törlése helyett,
– az Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban az Érintett személyes adatainak kezelésére, de az Érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az Érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, vagy a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését.
Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az érintett személyes adatok pontosságának ellenőrzését, valamint -a tiltakozás estén- annak megállapítását,
hogy az adatkezelés folytatásának feltételei fennállnak-e.
A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csupán tárolni lehet ezen adatokat. Korlátozás esetén csak az alábbi esetekben lehet a személyes adatokat kezelni:
– az Érintett hozzájárulása alapján,

– jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme,
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme,
– fontos közérdek.
A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

V.5. Adathordozhatóság

Az Érintett – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem alapján jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, az Érintett által meghatározott felhasználása érdekében, továbbá azt is kérheti, hogy az Adatkezelő egy Érintett által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.
E jogosultság kizárólag az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség. Az Adatkezelő ezen személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel
olvasható formátumban (PDF/XML), továbbá annak kinyomtatott változatában, vagyis papír alapon bocsátja a rendelkezésre.

E jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezen adatok hordozását követően is jogosult az Érintett az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolattartásra. 

V.6. Tiltakozás

Az Érintett – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelme alapján bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek
az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatja, ellenkező esetben ezen személyes adatokat tovább nem kezeli.

V.7. Az Adatkezelő eljárása az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát –
ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Amennyiben az Érintett kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Érintett által megjelölt formában nyújtja, amennyiben elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen nyújtja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ez irányú
kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy az Érintett akár személyesen megjelenjen az Adatkezelő
székhelyén/irodájában személyazonosítás céljából.

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az Érintett részére több jogorvoslati lehetőség is a rendelkezésére áll:

 1. Amennyiben kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek
  valamelyikén:

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
– Telefon: +36-1-391-1400
– Fax: +36-1-391-1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: http://www.naih.hu
– Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

 1. Bírósági jogérvényesítés

Az Érintettnek joga van a hatósági jogorvoslat mellett igénybe venni a bírói út lehetőségét az Adatkezelő kifogásolt tevékenysége miatt. A perre a GDPR, Infotv., Ptk., és a Pp. Szabályai vonatkoznak. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Az Európai Unió más tagállamában élő személyek az adott ország adatvédelmi hatóságához is fordulhatnak

VII. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

1.számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak:
– adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
– adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
– adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
– adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
– adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
– érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
– harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
– személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
– adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ez által a
fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;

2.számú melléklet

Az adatfeldolgozók:

 1. Tárhelyszolgáltató
  Neve: MAXER Hosting Kft.
  Adószám: 13670452-2-08
  Cégjegyzékszám: 08-09-013763
  Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
  Ellátó tevékenység: honlap tárhely
 2. Könyvelő
  Neve: Jarács Veronika egyéni vállalkozó
  Székhelye: 1223 Budapest, Barátcinege utca 10.
  Adószám: 63778878-1-43
  Ellátó tevékenység: könyvelés